MANAGEMENT

Bhai Shaheb 05

 Management

 Burhani Education Society

Shz. Idris Bhaisaheb Badruddin

Hon. President

Janab Taha Bhaisaheb Saifuddin 

Hon. Member

Janab Shamoil Bhaisaheb Shehabuddin 

Hon. Vice- President

Idris Bhaisaheb bin Abdeali B.S.

Hon. Member

Shk. Yusuf Muchhala

Hon. Member

Shk. Yusuf Unchwaniwala

Hon. Secretary

Abuzar Sk. Nuruddin Zakir

Hon. Joint Secretary

Salehbhai Shakir

Hon. Treasurer

Khozemabhai Anajwalla

Hon. Jt Treasurer

Shk.  Juzerbhai Khorakiwala

Hon. Member

Read 6757 times

Webmail Login